Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Για πιο βιώσιμη επιχειρηματική λειτουργία

Energy and Emission Calculator

Υπολογιστής Ενέργειας και Εκπομπών 

Η εφαρμογή μας PPG Energy Calculator προσομοιώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του θαλάμου ψεκασμού, του εκπεμπόμενου CO2 και της αλαγής προϊόντων στο επίπεδο του φανοβαφείου, προωθώντας την μείωση της ενέργειας και των εκπομπών του CO2

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ: Υπολογίζεται η δυνητική ενέργεια και η εξοικονόμηση CO2 με βάση την πιο αποτελεσματική χρήση μέσα στον θάλαμο ψεκασμού.
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Υπολογίζεται η δυνητική ενέργεια και η εξοικονόμηση CO2 με βάση την σωστή επιλογή προϊόντος.
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CO2 : Υπολογίζεται η δυνητική ενέργεια και η εξοικονόμηση CO2 με βάση μια διαδικασία επισκευής μειωμένου άνθρακα. 

Έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας, το αποτύπωμα του άνθρακα, ενώ απρέχει επίσης κατά προσέγγιση πληροφορίες για τον χρόνο κύκλου.  

Ο υπολογισμός από την PPG θα σας βοηθήσει να παρέχετε βιώσιμες επισκευές με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αναζητώντας τρόπου από την απαλλαγή από τον άνθρακα της διαδικασίας επισκευής. 

Training & Energy Audit

Εκπαίδευση & Ενεργαικός Έλεγχος

Για μια πιο ενεργειακά συνειδητή συμπεριφορά χρήστη, προσφέρουμε:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

  • Προαφέρουμε εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο καθώς και διαδικτυακή εκπαίδευση σχετικά με τις διαδικασίες βιωσιμότητας και επισκευή που θα βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέγειας και των εκπομπών άνθρακα σε όλη την διαδικασίας επισκευής. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • Συλλογή δεδομένων ορισμένων δεικτών βιωσιμότητας (κατανάλωση ενέργειας, αποτύπωμα CO₂, απόβλητα κ.λπ.) από όλο το φανοβαφείο
  • Επιτόπιες επισκέψεις με συγκεκριμένες, μεμονωμένες συστάσεις για την βελτίωση των KPI.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.